ตัวชี้วัดกระทรวง
PA
ตัวชี้วัด PA ผู้ตรวจฯ
สปสช. เขต 2 NCD 2562
QOF สปสช. เขต 2
กองทุน NCDs (DM, HT)

 รายงานตัวชี้วัดเขตสุขภาพที่ 2